نوشته‌ها

مشخصات پلاک الکتروموتور

مشخصات پلاک الکتروموتور

مشخصات پلاک الکتروموتور را برای استفاده بهينه در طراحی و راه اندازی صحيح الکتروموتور بكار می رود.

این اطلاعات شامل نكاتی می شود كه گاهی بی توجهی به آن باعث بهره وری كمتر و خسارت به تجهيزات الكتريكی می گردد.

به همین دلیل خواندن مشخصات پلاک الکتروموتور كمك زيادی به طراح و راه انداز برای طراحی مدار مربوطه و انتخاب صحيح كنتاكتور و بی متال و غیره… می کند.

مشخصاتی که روی پلاک ها نوشته می شود به شرح ذیل میباشد:

No: شماره ساخته شده توسط كارخانه

Type: شامل كليه مشخصات فنی الكتروموتور كه در كاتالوگ كارخانه موجود بوده و يا در مكاتبه با كارخانه بايد به آن اشاره شود و يا در هنگام خريدهمانند

A: حداكثر جريان مجاز الكتروموتور را نشان می دهد كه ميزان جريان نبايد بيشتر از مقدار فوق و بلكه هميشه الكتروموتور طوری انتخاب شود كه زير مقدار فوق كار كند.

V: ولتاژ كاری الكتروموتور می باشد كه نبايد ولتاژ بيشتر و يا كمتر به سيم پيچهای الكتروموتور اعمال گردد.

۵۰HZ: الكتروموتور بايد در فركانس ۵۰ هرتز كار كند (برق ايران).

۶۰HZ: الكتروموتور بايد در فركانس ۶۰ هرتز كار كند (فركانس برق برخی كشورها).

نكته: دور الكتروموتورها با فركانس ارتباط دارد لذا الكتروموتور كه در فركانس ۵۰ هرتز مثلا ۱۵۰۰ دور می باشد همين الكتروموتور در فركانس ۶۰ دورش ديگر ۱۵۰۰ نيست.

RPM: نشان دهنده دور الكتروموتور در يك دقيقه در روی شفت خروجی می باشد.

KW: میزان توان الكتروموتور را نشان می دهد.

نكته: اگر روی الكتروموتوری نوشته شده بود ۳۸۰/۲۲۰ =V معنی آن اين است كه اين الكتروموتور در شبكه برق ۱۱۰ ولت كه در برخی از كشورها استفاده می شود بايد به صورت مثلث و در كشورهایی كه ولتاژ ۲۲۰ ولت ( ولتاژ بين يك فاز و نول) دارند مثل ايران بايد بصورت ستاره بسته شود.

IP: ميزان حفاظت الكتروموتور در مقابل گرد و غبار و .. طبق جدول زير می باشد.

حفاظت های طبق استاندارد DIN 40050

IP00: باز بدون حفاظت در مقابل تماس با اجسام خارجی و آب

IP10: محفوظ در مقابل تماس دست و اجسام بزرگ خارجی – محافظ در مقابل آب

IP11: محفوظ در مقابل تماس دست و اجسام بزرگ خارجی – محفوظ در مقابل آب

IP20: محفوظ در مقابل تماس انگشت و اجسام با وزن متوسط بدون حفاظ در مقابل آب

IP21: محفوظ در مقابل تماس انگشت و اجسام با وزن متوسط – ضد آب

IP22: محفوظ در مقابل تماس انگشت و اجسام با وزن متوسط –محفوظ در مقابل ترشح آب بطور عمودی يا

مايل با زاويه بيشتر از ۳۰ درجه نسبت به افق

IP30: محفوظ در مقابل تماس با ابزار ها و غيره و اجسام خارجی سبك وزن – بدون محافظت در مقابل آب

IP31: محفوظ در مقابل تماس با ابزار ها و غيره و اجسام خارجی سبك وزن – ضدآب

IP32: محفوظ در مقابل تماس با ابزار ها و غيره و اجسام خارجی سبك وزن – محفوظ در مقابل ترشح آب بطور عمودی يا مايل با زاويه بيشتر از ۳۰ درجه نسبت به افق

IP40: در مقابل كليه موارد فوق به غیر از عمق