نوشته‌ها

محاسبه دبی پمپ سیرکولاتور

جهت محاسبه دبی پمپ سیرکولاتور یک روش ساده به صورت ذیل وجود دارد: محاسبه دبی پمپ سیرکولاتور ظرفیت گرمایش کل بـرحسب کیلوکالری را بر عدد ۲۵۰۰ تقسیم نمود تا دبی آب مورد نیـاز گردش سیستم گرمایش ساختمان برحسب GPM بدست آید.    ه…