نوشته‌ها

محاسبه و طراحی بوستر پمپ آتش نشانی

محاسبه و طراحی بوستر پمپ آتش نشانی

 

سیستم آتش نشانی

برای بررسی سیستم آتش نشانی پروژه ابتدا بایستی به دستورالعمل سازمان آتش نشانی در مورد سیستمهای اعلام و اطفا حریق توجه نمود.

زمانی که پروژه جهت ثبت دستور نقشه به شهرداری می رود یک دستورالعمل که شامل کلیات پروژه می باشد به پروژه تعلق می گیرد که تعدادی از بندهای آن مربوط به سیستم اطفا و اعلام حریق می باشد.

برای مثال اینکه کل ساختمان باید اسپرینکلر داشته باشد و یا اینکه تنها قستمی از آن نیاز به اسپرینکلر دارد. همچنین لزوم وجود فایرباکس را تعیین می نماید.

بنابراین هنگام نوشتن گزارش فاز یک بایستی این دستورالعمل را از کارفرما درخواست کنید.

در قدم اول برای نوشتن این بخش لازم است که در مورد انواع خاموش کننده ها و مزایا و معایب هریک توضیح دهید و با توجه به کاربری پروژه بهترین سیستم را به کارفرما پیشنهاد دهید.

سپس در مورد انواع سیستمهای ترو خشک و لزوم آنها و همچنین سیستم اسپرنیکلر و انواع آنها (بالازن یا پایین زن) توضیحاتی را اضافه نمایید.

اگر ارتفاع سقف کاذب از ۸۰ سانتیمتر بیشتر باشد بایستی جهت اطفا حریق داخل سقف کاذب نیز سیستم اسپرینکلر پیش بینی شود.

از انجا که جهت سیستم آتشنشانی وجود منبع الزامی می باشد بایستی بابت ذخیره آب جهت دو فایر باکس معادل ۱۰۰gpm به مدت ۱۵ دقیقه و اگر پروژه فول اسپرینکلر باشد بایستی جهت ۲۰ تا سی درصد کل اسپرینکلرها به مدت ۱۵ دقیقه ذخیره آب پیش بینی نمود؟

 

روابط گفته شده برای همه ی پروژه ها صدق می کند؟

اطلاع دارید اعدادی که در بسیاری از پروژه ها چشم بسته و روتین با انها سروکار دارند از کدام منبع استخراج می گردد؟

برای اندازه گیری تعداد آنها لازم است چیدمان اسپرینکلرها را انجام داده تا بتوانید به درستی حجم منبع را پیش بینی نمایید.
آیا جداول از پیش تعیین شده حهت سایزینگ لوله های اسپرینکلر برای همه ی پروژه ها صدق می کند؟ ایا این مهم باعث نمی گردد سایزینگ ابتدای خط زیاد گردد؟

آیا نرم افزاری جهت محاسبه سایزینگ اسپرینکلر وجود دارد؟

اگر به هردلیلی امکان یخ زدگی اب درون لوله ها محقق گردد چه راهکاری باید صورت گیرد ایا کارفرما توان پرداخت خواهد داشت؟

 

قدم بعدی بررسی لزوم ایجاد فشار مثبت در راه پله می باشد.

درصورتی که راه پله دارای پنجره و یا در رو به بیرون باشد نیازی به کانال هوای تازه نیست.

در غیر اینصورت بایستی کانال کشی هوای تازه جهت ایجاد فشار مثبت پیش بینی گردد تا هنگام ایجاد حریق دود به بیرون هدایت گردد.

بنابراین مدیریت دود در پروژه دارای اهمیت زیادی می باشد.

شما بایستی تمهیداتی جهت خروج دود از ساختمان در هنگام حریق و جلوگیری از نفوذ دود به سایر طبقات بیاندیشید.

تذکر: در صورت اجرای پروژه در شهرک بایستی از خط هیدرانت شهرک جهت سیستم آتشنشانی محوطه استفاده نمود.

اصولا هیدرانت ها از نظر شکل ظاهری و فشار کارکرد با یکدیگر تفاوتی دارند؟ ایا آين تفاوت تاثیری دز سایزینگ لوله ها خواهد داشت؟

در نهایت بایستی محل شیر دوقلو، مسیر لوله های افقی، محل رایزرها، محل فایرباکسها و محل اسپرینکلرها روی نقشه مشخص گردد.

 

محاسبه و طراحی بوستر پمپ آتش نشانی

برای  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ بوستر ﭘﻤﭗ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺪ ﻭ ﺩﺑﯽ ﺑﻮﺳﺘﺮ ﭘﻤﭗ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﯾﻢ.

 

 ﺍﻟﻒ) ﺩﺑﯽ

ﺩﺑﯽ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮐﺎﺭ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۵۰gpm ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺑﯽ ﭘﻤﭗ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ: gpm = 50 × n

ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎﻻ‌ n ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ. ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻮﺳﺘﺮ ﭘﻤﭗ ﻫﺎﻱ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﻃﻔﺎﻱ ﺣﺮﻳﻖ ﺁﺑﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ N.F.P.A ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻮﺳﺘﺮﭘﻤﭗ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻣﺼﺮﻑ ۵۰ ﮔﺎﻟﻦ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺟﻌﺒﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺟﻌﺒﻪ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻫﻴﺪﺭﺍﻧﺖ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻮﺳﺘﺮﭘﻤﭗ ۵۰۰ ﮔﺎﻟﻦ ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

 

 ﺏ) ﻫﺪ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺪ ﺑﻮﺳﺘﺮ ﭘﻤﭗ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
Pt =  P1 +   P2 +   P3

ﺍﻓﺖ ﻣﺴﯿﺮ:
P1= 1.5 × L × ۰٫۰۴
L: ﻃﻮﻝ ﻣﺴﯿﺮ ﺭﻓﺖ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮﺳﺘﺮ ﭘﻤﭗ ﺗﺎ ﺑﺎﻻ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻌﺒﻪ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ
ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺷﻠﻨﮓ ﺑﺎﻻ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻌﺒﻪ P2= 42 m.H2O
P3 =ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﻤﻮﺩﯼ ﺑﺎﻻ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻌﺒﻪ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮﺳﺘﺮ پمپ بر حس-ب متر

ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰﻥ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺁﺏ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻋﺪﺩ ﺩﺑﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻤﭗ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﺪﺩ ۳۰ ﺿﺮﺏ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﺠم مخزن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺎﻟﻦ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﯾﺪ.

 

 

چگونگی انتخاب بوستر پمپ

انتخاب و محاسبه بوستر پمپ برای ساختمان:

در این مقاله محاسبه و انتخاب بوستر پمپ آبرسانی که اکثرا با روش های تخمینی بدست می آورند، به صورت دقیق و علمی آورده شده است:
برای انتخاب بوستر پمپ به دو مولفه هد و دبی نیاز داریم تا با استفاده از آن و رجوع به کاتالوگ شرکت های سازنده، پمپ مورد نظر انتخاب شود.

۱- مقدار دبی:

 

مقدار دبی پمپ آبرسانی برابر مقدار مصرف آب مصرفی ساختمان است.

برای یافتن این مقدار می توان از جدول مقدار F. U (فیكسچر یونیت) لوازم بهداشتی و جمع مقادیر مربوط به F. U كل و تبدیل آن به GPM و یا از جدول استاندارد تعیین مصرف آب بر اساس نوع كاربری و نوع ساختمان (مقدار كل بدست آمده از این جدول را باید بر عدد ۳ تقسیم كنیم) استفاده کرد و حجم آب مصرفی ساختمان (دبی) را بدست می آوریم.

 

۲- میزان هد: H= h1+h2+h3+h4 (متر آب)

 

h1: ارتفاع عمودی از دهانه بوستر پمپ تا شیر دورترین وسیله بهداشتی بر حسب متر
 h2:حاصلضرب طول دورترین و پرفشارترین مسیر رفت آب (L) از مخزن آب تا بالاترین وسیله بهداشتی در عدد ۰٫ ۱۶۵ :   h2 = L *0. 165
h3: فشار مورد نیاز در پشت شیربالاترین وسیله بهداشتی (از جدول مقررات ملی ساختمان ).
h4: فاصله عمودی از دهانه لوله مکش مخزن آب تا دهانه مکش بوستر پمپ.
درآخر باتوجه به هد و دبی بدست آمده از روی نمودار همپوشانی پمپ که برای هر کارخانه منحصر به فرد است و تلاقی این دو مقدار در منحنی مدل پمپ را انتخاب می کنیم.

انتخاب حجم منبع دیافراگمی:

 

بهترین انتخاب حجم منبع دیافراگمی برای آب مصرفی برمبنای ۱۵ بار در ساعت روشن و خاموش شدن هریک از الکتروپمپ های اصلی بوستر پمپ در حداکثر مصرف ساعتی آب ساختمان می باشد.
بر این مبنا ظرفیت مفید منبع دیافراگمی از فرمول به دست می آید و ظرفیت نامی منبع دیافراگمی (q/n=v) با توجه به راندمان آن از فرمول قابل محاسبه است. راندمان منبع دیافراگمی، درصد حجم ذخیره آب در حد فاصل حداقل و حداکثر فشار سیستم نسبت به حجم نامی آن می باشد و مقدار آن از فرمول مقابل به دست می آید.

تعیین ظرفیت و مشخصات بوستر پمپ های آتش نشانی:

 

یکی دیگر از انواع بوستر پمپ هایی که در ساختمان و صنایع مورد استفاده قرار می گیرد، بوستر پمپ آتش نشانی است که در انواع تک پمپه و چند پمپه با الکترو پمپ پیشرو و یا بدون الکتروپمپ پیشرو ساخته می شوند.
ظرفیت بوستر پمپ های آتش نشانی بستگی به نوع وسایل اطفای حریق آبی مورد استفاده در ساختمان دارد. بر اساس استاندارد N. F. P. A در ساختمان های مجهز به جعبه آتش نشانی ظرفیت بوستر پمپ بر مبنای مصرف، ۵۰ گالن آب در دقیقه برای هر جعبه و استفاده همزمان از دو جعبه آتش نشانی تعیین می گردد.
برای اماکن مجهز به هیدرانت آتش نشانی حداقل ظرفیت بوستر پمپ ۵۰۰ گالن در دقیقه در نظر گرفته می شود.
الکتروپمپ های بوستر پمپ آتش نشانی باید به گونه ای انتخاب شوند تا در هر زمان آب مورد نیاز با فشارلازم در خروجی بالاترین وسیله اطفای حریق وجود داشته باشد.
مقدار این فشار در استاندارد های آمریکایی و اروپایی به ترتیب ۶۰ و ۴۵ پوند بر اینچ مربع معادل ۴و ۳ اتمسفر است.

سیستم های بوستر معمولا درمدل های  زیر قابل دسترس می باشند:

 

۱- چیدمان تکی که در آن برای تامین کل جریان و فشار مورد نیاز از یک پمپ استفاده می شود.
۲- آرایش سه تایی که در آن جریان سیستم بین سه پمپ به صورت مساوی یا نامساوی تقسیم می شود.
۳- آرایش چهارتایی که در آن جریان سیستم بین چهار پمپ تقسیم می شود. این تقسیم بندی معمولا به صورت نامساوی صورت می گیرد.
بسیار مهم است که روش های مرحله بندی مناسب در این خصوص به کار گرفته شوند.
اطمینان حاصل کنید که تمام بخش های ظرفیتی پمپ ها توسط سیستم استفاده می شوند.
امکان دارد در طول طراحی سیستم به این نتیجه برسید که کل توان مورد نیاز برای تقسیم بندی نامساوی کمتر از تقسیم بندی مساوی است.
با استفاده از طراحی چند پمپی می توانید بهترین استفاده را از توان پمپ نموده و در عین حال ظرفیت مورد نیاز را نیز دراختیار داشته باشید.
به عنوان نمونه به جای جداسازی ظرفیت با درصد ۶۵/۶۵ که مقداری ظرفیت غیر ضروری به سیستم اضافه می کند، ۱۵ درصد ظرفیت رزرو به بار طراحی اضافه کرده و یک جداسازی ظرفیت با درصد ۳۳/۶۷ را در نظر بگیرید.
در این شرایط نیز ظرفیت رزرو در سیستم لحاظ شده است. اما احتمالا پمپ کوچکتر زمان طولانی تری در حال کار خواهد بود.
برای سیستم های بزرگ بهتر است از محرک های فرکانس متغیر استفاده کنیم تا بدون نیاز به شیرهای کاهش فشار بتوان تنظیم فشار در سیستم را انجام داد.
در اغلب کاربردها شیرهای کاهش فشار برای حفظ یک فشار ثابت در سیستم لازم می باشد. شیرهای کاهش فشار می توانند تغییرات موجود در فشار مکش، خصوصیات مربوط به منحنی عملکرد پمپ و تغییرات فشار به دلیل ترتیب کارکرد پمپ ها را جبران نمایند.

هنگامی که فشار مکش ثابت است، پمپ ها دارای اندازه مشابه هستند و منحنی عملکرد آنها نسبتا صاف است و یا در مواردی که شیرهای تنظیم فشار در جای دیگری از سیستم نصب شده، می توان از شیر یک طرفه به جای شیرهای تنظیم فشار استفاده کرد.

 

در سیستم هایی که دارای جریان آب پیوسته نیستند باید از یک منبع هیدروپنوماتیک استفاده کرد. این مخزن، کاری درمورد بار موجود انجام نمی دهد، بلکه این پمپ است که وظیفه مربوطه در سیستم را به عهده دارد و مخزن فشار را در سیستم حفظ کرده و تقاضاهای جزیی در سیستم را پاسخ می دهد و به پمپ ها اجازه می دهد تا بتوانند برای زمانی خاموش شده و به صورت پیوسته عمل نکنند.
مخزن در حالت خاموش بودن پمپ ها می تواند تقاضاهای کم را پاسخ گفته و فشار سیستم را حفظ کند و بدین ترتیب از روشن وخاموش شدن بیش از حد پمپ ها جلوگیری کرده و در مصرف انرژی صرفه جویی نماید.
این مخازن را می توان در بالای ساختمان و یا در مجاورت بوستر نصب کرد.

مواردی قبل از  نصب بوستر پمپ باید رعایت شود

 

قبل از آغاز:
۱- دستورالعمل ها وقوانین محلی را بررسی کنید.
۲- اطمینان حاصل کنید که بوستر پمپ حتما مورد نیاز است.
۳- محاسبات اولیه را انجام دهید .
۴- فضای مورد نظر برای نصب پمپ را تعیین کنید.
۵- محل اندازه وفشار آب ورودی را تعیین کنید.
۶- برنامه هایی برای توسعه احتمالی سیستم در آینده در نظر داشته باشید.

تایید پارامترهای طراحی:

 

۱- شرایط طراحی (هد دینامیک- الزامات جریان وغیره).
۲- فشارمکش از منبع آب
۳- ارتفاع ساختمان
۴- نوع پمپ (مکش انتهایی – عمودی نوع سری – عمودی چند مرحله ای- عمودی توربینی – سرعت ثابت- دور متغیر)
۵- مشخصات الکتریکی
۶- مقدار افت اصطکاکی در لوله ها واتصالات
۷- فشار مورد نیاز در بالای ساختمان
۸- بررسی و نیاز به تامین برق اضطراری برای پمپ ها

۹- حفاظت الکتریکی با اتصال از زمین

 

 

 

اجزای سیستم بوستر پمپ:

 

۱- پمپ و موتور
۲- شیر کاهش فشار
۳- لوله و اتصالات
۴- صافی
۵- تجهیزات کنترلی
۶- شیرهای قطع جریان
۷- مخزن هیدروپنوماتیک

بوستر پمپ

 بوستر پمپ

یكی از مشكلاتی كه در سیستم های آب شهری و آب مصرفی ساختمانها وجود دارد، تنظیم فشار آب پمپ شده به لوله ها می باشد.

با توجه به اینكه میزان مصرف آب دائماً در حال تغییر است و هیچگونه الگوی خاصی برای مصرف وجود ندارد، لذا در سیستمهای پمپاژ ثابت كه در آن یك یا چند الكترو پمپ بطور دائم مقدار مشخصی آب را در لوله ها پمپاژ می نمایند.

با افزایش و كاهش مصرف آب میزان فشار آن در لوله ها دائماً در حال تغییر می باشد و این تغییرات بطور یكه افزایش ناگهانی فشار آب مشكلاتی را در سیستمهای آبرسانی بوجود می آورد.

ناشی از روشن شدن آنی یك یا چند الكترو پمپ ممكن است موجب آسیب دیدن شیرآلات و لوله های آب شود و كاهش ناگهانی فشار نیز بدلیل خاموش شدن یك یا چند الكترو پمپ موجب قطع شدن آب در بعضی از نقاط شهر یا ساختمان ها گردد .

برای تأمین فشار كنترل شده آب در یك سیستم پمپاژ ازبوستر پمپ استفاده میشود .

مصرف آب هریك از وسائل بهداشتی بسته به نوع كاربری ساختمان متفاوت است. كه شاخه بوستر پمپ ساز كمپانی NOWAXمنحنی مصرف آب بهداشتی بوستر پمپ ژاپن است كه برخلاف جداول و منحنیهای مصرف آب آمریكایی كه EBARA معظم بسیار بالاتر از منحنی مصرف آب در ایران است، با الگوی مصرف آب در ایران تطابق دارد.

اجزاء اصلی یك بوستر پمپ عبارتنداز: مجموعه الكترو پمپ ها، شاسی اصلی، كلكتور مكش، كلكتور رانش، تابلوی كنترل و فرمان و تجهیزات كنترل فشار مغز متفكر بوستر پمپ ها، تابلوی كنترل و فرمان و تجهیزات كنترل فشار آن است.

بوستر پمپ ها از نقطه نظر كنترل فشار آب به دو دسته بوستر پمپ ها ی دور ثابت و بوستر پمپ های دور متغیر طبقه بندی می شوند.

بوستر پمپ های دور ثابت در انواع تك پمپه و دو یا چند پمپه با جاكی پمپ و یا بدون جاكی پمپ ساخته می شوند.

 

 بوستر پمپ های دور ثابت

ولتاژ برق مصرفی بوستر پمپ های دور ثابت ۲۲۰ ولت تكفاز،۳۸۰ ولت سه فاز و یا تركیبی از این دو است.

در بوستر پمپ های دور ثابت پیشرفته كه روشن و خاموش شدن الكترو پمپ ها بصورت نوبتی صورت می گیرد، برای كنترل فشار فقط از دو پرشر سوئیچ استفاده می شود .

یكی از دو پرشر سوئیچ در حداكثر فشار آب و پرشر سوئیچ دوم در حداقل فشار تنظیم می شود.

با بسته شدن مدار هر یك از پرشر سوئیچ های مذكور خبر رسیدن فشار آب به حداقل یا حداكثر به تابلوی كنترل و فرمان بوستر پمپ می رسد تا متناسب با آن فرمان لازم برای روشن شدن پمپ بعدی یا خاموش شدن نوبتی یكی از الكترو پمپ های روشن بوستر پمپ صادر گردد.

بوستر پمپ های دور ثابت از یك یا چند منبع دیا فراگمی با ظرفیت مناسب استفاده می شود

مناسبترین ظرفیت مفید منبع دیافراگمی برای ۱۵ بار روشن و خاموش شدن هر یك از الكترو پمپ های بوستر پمپ، از حاصل تقسیم ظرفیت یك پمپ بر حسب لیتر در دقیقه به تعداد پمپ های بوستر پمپ بدست می آید. راندمان منبع دیافراگمی معمولا%۳۳ است لذا حجم اسمی منبع دیافراگمی ۳ برابر حجم واقعی آن خواهد بود .

در خلال زمان روشن بودن یك یا چند الكترو پمپ، علاوه بر تأمین آب مصرفی، مازاد آن در دیافراگم منبع دیافراگمی ذخیره شده وموجب بالا رفتن تدریجی فشار سیستم و رسیدن آن به فشار پرشر سوئیچ حداكثر می گردد تا با بسته شدن مدار آن، فرمان خاموش شدن تنهاا لكترو پمپ روشن و یا یكی از الكترو پمپ های روشن بوستر پمپاز طریق مدار فرمان صادر گردد.

از این پس آب مصرفی از منبع دیافراگمی به شبكه مصرف تزریق می شود.  با مصرف تدریجی آب از منبع دیافراگمی، فشار سیستم پائین تا به فشار پرشر سوئیچ حداقل برسد و با بسته شدن مدار آن فرمان روشن شد نمی آید الكترو پمپ بعدی بواسطه مدار كنترل و فرمان بوستر پمپ صادر می گردد.

روشن و خاموش شدن الكترو پمپ های بوستر پمپ دور ثابت به همین منوال ادامه می یابد تا آب مورد نیاز شبكه مصرف تأمین گردد.

 

 بوستر پمپ های دور متغیر

از دیر باز تأمین فشار كاملاً ثابت آب با تغییرات مقدار مصرف آن یكی از آرزو های طراحان و تولید كنندگان بوستر پمپ بوده است.

برای رسیدن به این هدف اولین گام ساخت دستگاهی است كه بتواند دور الكتروموتورهای معمول را كه با برق شهر(A.C.) كار می كنند، تغییردهد.

در چند دهه اخیر همسو با پیشرفت صنایع مختلف در جهان، صنعت برق و الكترونیك نیز از جایگاه والایی برخوردار گشته و به پیشرفت های چشمگیری نائل آمده است.

گوشه ای از موفقیتهای این صنعت ساخت اینورتر است.

اینورتر دستگاهی است كه بوسیله آن می توان فركانس برق شهر را تغییر داد. در صورتیكه این برق به عنوان قدرت محرك الكتروموتورها مورد استفاده قرار گیرد، می توان دور آنها را متناسب با فركانس برق خروجی از اینورتر تغییر داد. یكی از رایج ترین موارد استفاده اینورترها كه برای اغلب مهندسین تأسیسات شناخته استشده است، استفاده از اینورتر در ساخت آسانسورهای دور متغیر. (VVVF) در صورتی كه از این خاصیت اینورتر برای كنترل دور الكترو پمپ های بوستر پمپ ها استفاده شود می توان بوستر پمپ های دور متغیر تولید نمود.

از چند دهه اخیر استفاده از بوستر پمپ های دور متغیر در ممالك پیشرفته صنعتی رایج بوده است .

در این بوستر پمپ ها از الكترو پمپ هایی استفاده می شود كه هر یك از آنها به اینورتر مجهز است.

در كشور ایران به لحاظ قیمت بسیار بالای بوستر پمپ های دور متغیر مذكور در مقایسه با قیمت بوستر پمپ های دور ثابت معمول، استفاده از بوستر پمپ های پیشرفته دور متغیر علیرغم مزایای غیر قابل انكار آن با استقبال مواجه نگردید و تبلیغات منفی معدود سازندگان ایرانی بوستر پمپ نیز كه دانش ساخت آنرا نداشتند، سهم عمده ای در عدم استقبال خریداران از این محصول بی نظیر داشت.

در چند سال اخیر برای اولین بار در ایران طراحی و تولید بوستر پمپ های دور متغیر با استفاده از الكترو پمپ های معمول موجود در بازار با قیمت قابل رقابت با بوستر پمپ های دور ثابت آغاز گردیده است.

كلیه تجهیزات این بوستر پمپ ها مشابه بوستر پمپ های دور ثابت است، بجز تابلوی كنترل و فرمان و سنسور فشار آن. تشابه قسمتهای مكانیكی موجب می گردد تا به سهولت بتوان با استفاده از تابلوی كنترل و فرمان دور متغیر و سنسور فشار مربوطه، بوستر پمپ های دور ثابت موجود را به بوستر پمپ های دور متغیر تبدیل نمود.

به عبارتی بجز قسمتهای مكانیكی و شیرآلات، سایر تجهیزات و اجزا تشكیل دهنده بوستر پمپ های دور متغیر را تابلوی كنترل و فرمان دور متغیر و پرشر ترانسمیتر تشكیل می دهد.

بخش اصلی تابلوی كنترل و فرمان تابلوی برق را برد كنترل میكرو پروسسوری هوشمند آن تشكیل می دهد.

این برد كنترل بر اساس برنامه خاص تعریف شده كار بوستر پمپ را كنترل می نماید. در تابلوی برق بوستر پمپ برای كار دستی هریك از الكترو پمپ ها بمنظور راه اندازی بوستر پمپ و استفاده موقت دستی از الكترو پمپ های بوستر پمپ به هنگام خرابی احتمالی سیستم اتوماتیك، هم چنین راه اندازی اتوماتیك بوستر پمپ، كلیدهای لازم پیشبینی شده است.

در بوستر پمپ های دور متغیر بر خلاف بوستر پمپ های دور ثابت كه الكترو پمپ های آن بصورت آنی روشن و خاموش می شوند، روشن و خاموش شدن الكترو پمپ ها كاملا نرم و تغییرات دور آنها بتدریج و با تغییرات مصرف آب صورت می گیرد.

تغییر تدریجی دور الكترو پمپ ها موجب میگردد تا بوستر پمپ های دور متغیر با مزایای زیر از بوستر پمپ های دور ثابت متمایز گردد:

ثابت بودن كامل فشار سیستم كه شاخص اصلی بوستر پمپ های دور متغیر است

 

بوستر پمپ های دور متغیر بنا به دلایل زیر به منبع دیافراگمی نیاز ندارند:

۱- حذف ضربه قوچ در شبكه مصرف به دلیل روشن و خاموش نشدن آنی الكتر و پمپ ها

۲- معادل بودن مقدار آب پمپاژ شده بوسیله بوستر پمپ ها با میزان آب مصرفی

۳- ثابت بودن كامل فشار سیستم و عدم نیاز به ذخیره سازی آب در حد فاصل دو فشار در مقایسه با بوستر پمپ های دور ثابت

 • كاهش فضای اشغال موتور خانه با حذف منبع دیا فراگمی.
 • كاهش استهلاك كوپلینگها و قطعات متحرك الكترو پمپ ها
 • افزایش عمر مفید بوستر پمپ و اجزا تشكیل دهنده آن
 • كاهش هزینه های سرویس و نگهداری

كاهش هزینه های مستمر برق مصرفی تا ۳۰ % بدلیل متناسب بودن شدت جریان برق مصرفی با دور الكترو موتور و حذف شدن جریان راه اندازی در مقایسه با بوستر پمپ های دور ثابت به هنگام روشن شدن آنی الكترو پمپ ها.

برده ای كنترل پیشرفته دارای قابلیت برنامه ریزی هستند تا بتوان شرایط كاری بوستر پمپ را متناسب با الگوی مصرف آب برنامه ریزی و تنظیم نمود.

از مهمترین برنامه های برد كنترل می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • تعویض نوبتی پمپ ها (CHANGE OVER) كه موجب می گردد تا كلیه الكترو پمپ ها به یك اندازه كار كنند و استهلاك سیستم كاهش یابد.
 • حداقل فاصله زمانی روشن شدن متوالی الكترو پمپ ها از یكدیگر كه از روشن شدن همزمان الكترو پمپ ها به هنگام نیاز جلوگیری می نماید.
 • حداقل فاصله زمانی خاموش شدن متوالی الكترو پمپ ها از یكدیگر موجب می گردد تا در زمان افزایش فشار، همه الكترو پمپ ها با یكدیگر خاموش نگردند.
 • تعویض نوبتی پمپ ها در حالت كار یك الكترو پمپ از بوستر پمپ باعث می شود تا در مصارف كم آب، برای ساعت ها یك الكترو پمپ بطور مداوم كار نكند و بترتیب با سایر الكترو پمپ ها تعویض شود.
 • در بوستر پمپ های دور متغیر كه تابلوی آن فقط مجهز به یك اینورتر برای كار نوبتی الكترو پمپ ها است، برد كنترل و فرمان باید طبق برنامه قادر به تعویض مدار برق شهر و مدار برق اینورتر به هر یك از الكترو پمپ ها براساس تعویض كار نوبتی الكترو پمپ ها باشد.

در مدار قدرت این گونه بوستر پمپ ها برای هر الكترو پمپ دو مدار قدرت پیشبینی شده است .(مدار قدرت با برق شهر و مدار قدرت با برق خروجی ازاینورتر)جهت جلو گیری از بسته شدن همزمان دو مدار قدرت مذكور به یك الكترو پمپ میتوان علاوه بر پیش بینی های لازم در برد كنترل و فرمان، جهت امنیت بیشتر از دستگاه های مكانیكی از قبیل قفل كن، بین دو كنتاكتور دو مدار قدرت هر الكترو پمپ استفاده نمود.

در بوستر پمپ های دور متغیر بجای پرشر سوئیچ های مورد استفاده در بوستر پمپ های دور ثابت از یك دستگاه پرشر ترانسمیتر استفاده می شود.

پرشر ترانسمیتر وسیله ای است كه در هر لحظه فشار بوستر پمپ را حس نموده و مقدار آن را بصورت شدت جریان از ۴ تا ۲۰ میلی آمپر به برد كنترل میكرو پروسسوری منتقل می نماید. ترانسمیتر ها با دامنه فشارهای مختلف ساخته می شوند.

برای حساسیت بیشتر سیستم نسبت به تغییرات فشار بهترین ترانسمیتر باید دامنه فشار مورد نیاز بوستر پمپ را داشته باشد.

در بخش كنترل و فرمان تابلوی برق بوستر پمپ معمولاً از یكعدد پتانسیومتر استفاده می شود كه بر اساس مقدار فشار مورد نیاز بوستر پمپ تنظیم می گردد.

در صورتی كه فشار سیستم كمتر از فشار پنانسیومتر باشد شدت جریان انتقالی از پرشر ترانسمیتر به برد كنترل كمتر از شدت جریان متناظر با فشار مورد نیاز خواهد بود كه موجب افزایش فركانس اینورتر می گردد.

افزایش فركانس برق خروجی از اینورتر موجب افزایش دور الكترو پمپ تا حدی می گردد كه فشار سیستم را به فشار تنظیم شده برساند و در صورت یكه فشار سیستم بالاتر از فشار پنانسیومتر باشد عكس این عمل اتفاق می افتد تا همیشه فشار سیستم ثابت بماند.

تغییرات فشار مذكور نامحسوس و در حد دهم متر فشار ستون آب است لذا فشار سیستم دائماً ثابت است.

شروع راه اندازی بوستر پمپ با چرخش نرم الكترو پمپ شماره ۱ و افزایش تدریجی دور آن برای تأمین مصرف آب لحظه ای شبكه مصرف صورت می گیرد.

با افزایش تدریجی مصرف آب دور الكترو پمپ مذكور به همان نسبت همزمان با افزایش فركانس برق خروجی از اینورتر افزایش می یابد تا بدان جا كه فركانس برق خروجی از اینورتر به فركانس برق شهر برسد.

در این زمان دور الكترو موتور و آبدهی آن در فشار مورد نظر به حداكثر رسیده است.

از این لحظه الكترو موتور مذكور با همان دور با برق شهر كار خواهد نمود واینورتر در مدار الكترو پمپ شماره ۲ قرار می گیرد و فركانس آن به نرمی از صفر به حدی افزایش می یابد كه اضافه مصرف آب را نسبت به حداكثر آبدهی یك پمپ تأمین نماید.

با افزایش مصرف آب روشن شدن الكترو پمپ های بوستر پمپ به همین ترتیب تا آخرین پمپ ادامه می یابد.

در صورت كاهش مصرف آب، فركانس برق خروجی از اینورتر و دورالكترو پمپ كه در مدار آن قرار دارد به تدریج كاهش می یابد تا فركانس اینورتر و دورالكترو پمپ به صفر برسد.

در این لحظه الكترو پمپ كه ابتدا در مدار اینورتر قراگرفته بود مجدداً از مدار برق شهر جدا و در مدار برق اینورتر قرار می گیرد تا دور آن » برای مصرف لحظه ای توسط اینورتر تنظیم شود.

به مرور با كاهش مصرف آب این الكترو پمپ نیز متوقف و از مدار خارج می شود و الكترو پمپ بعدی با برنامه  CHANGE OVER مشابه این پمپ در مدار اینورتر قرار می گیرد.

در صورتی كه كاهش مصرف به همین منوال ادامه یابد و مصرف آب به صفر برسد، كلیه الكترو پمپ ها متوقف خواهند شد.

در بوستر پمپ های پیشرفته اعم از دور ثابت و یا دور متغیر به لحاظ هوشمند بودن برد كنترل آن از سیستم خبر دهنده نیز استفاده می شود.

سیستم خبر دهنده با نشان دادن كدهای خاص عددی یا حروفی و یا هر دو قادر است وجود عیب را در هر یك از تجهیزات تابلویی، سنسور فشار، وحتی شبكه مصرف نشان دهد و همزمان با آن با تحریك یك آژیر یا چراغ چشمكزن در محل مناسب از قبیل اطاق نگهبانی یا اطاق تأسیسات وجود عیب را خبر دهد.

وجود سیستم عیب یاب و خبر دهنده، شخص تعمیر كار را بدون فوت و قت به محل عیب هدایت می نماید و از بهم ریختن تابلوی برق برای عیب یابی جلوگیری می كند. وجود سیستم عیب یاب موجب می گردد تا برای تعمیر و نگهداری بوستر پمپ بتوان از افراد با تخصص پائین تر استفاده نمود.

برای رفع عیب تابلویی كافی است كه با خاموش كردن كلید برق مدار معیوب جریان برق آن را قطع و تعمیرات لازم را انجام داد و درصورتیكه خرابی مربوط به الكترو پمپ باشد، با اقدامی مشابه پس از قطع جریان برق نسبت به تعمیر آن اقدام نمود بدون اینكه اختلالی در كار نرمال بوستر پمپ در حال تعمیر پیش بیاید.

به عبارتی بوستر پمپ بر اساس برنامه بدون در نظر گرفتن بخش معیوب به كار خود ادامه می دهد.

موارد استفاده از بوستر پمپ آب

لوله کشی داخلی ساختمان مکانیسم بسیار ساده ای دارد، وقتی شیر آب باز می شود فشار خلا ایجاد شده و آب را به همراه هوا به طرف بالا می فرستد وقتی شیر آب بسته می شود سیستم هم بسته می شود.

در نصب و اتصالات بوستر پمپ آب در مکان هایی که جریان آب مداوم نیست زمان اضافی لازم برای ایجاد فشار وجود دارد تا آب را به سمت شیر آب بفرستد.

این امر می تواند منجر به افزایش فشار در لوله ها و بازوهای اتصالی شود وقتی سرانجام آب جریان یابد، ممکن است شامل هوای اضافی بوده و موجب شود به طور نامطلوبی هوای اضافی در آن جریان داشته باشد.

 

انواع بوستر پمپ آب

دو نوع بوستر پمپ آب وجود دارد:

 • بوستر پمپ آب تک طبقه ای و بوستر پمپ آب طبقاتی. بوستر پمپ آب تک طبقه ای به انتهای لوله ی منبع آب متصل شده و بنابراین در زمان نصب یا تعمیر برای لوله های دیگر مشکلی ایجاد نمی کند، تمام فرایند نصب پمپ آب تک طبقه ای بسته به مکان و شرایط کلی لوله های آب بین سه تا پنج روز زمان می برد.
 • بوستر پمپ آب طبقاتی برای این که آب را به طور مطلوب به سمت بالا ببرد و در نتیجه زمان تحویل را بهبود ببخشد از نیروی سانتریفیوژی استفاده می کند.
 • مهم ترین کاربرد این نوع بوستر پمپ آب در مکان هایی است که از منبع آب زیرزمینی استفاده می کنند در این سیستم ها یک جریان انتقال آب به سیستم توزیع وجود دارد. اغلب مردم از بوستر پمپ آب برای آبیاری های مقیاس کوچک استفاده می کنند.

 

انتخاب بوستر پمپ آب متناسب با نوع مصرف

هنگامی که تفاوت ها و خصوصیات بوستر پمپ آب های مختلف را بررسی می کنید، نوع نیازتان به آب مصرفی را هم مدنظر قرار دهید، مثلا اگر پمپ آب را برای آبیاری استفاده می کنید حتما آن را کنار یا نزدیک منبع اصلی آبیاری نصب نمایید.

مکانی که بوستر پمپ آب در آن نصب می شود از اهمیت بسزایی برخوردار است، از قرار دادن پمپ آب در مکان های دور از دسترس یا مکان هایی که دسترسی به آن مشکل است خودداری کنید درغیر این صورت چنانچه نیاز به تعمیر بوستر پمپ آب باشد همین مساله تبدیل به یک چالش خواهد شد.

برای نصب بوستر پمپ آب وقت بگذارید و در مورد شرکت های مختلف نصب بوستر پمپ آب تحقیق کنید و تمام زوایا را بررسی کنید.

بوستر پمپ آب یک محصول ویژه است و مهم است که شرکتی که انتخاب می کنید تجربه ی زیادی در نصب، تعمیر و خدمات پس از فروش بوستر پمپ آب داشته باشد.

شرکتی را انتخاب کنید که محصولات خود را گارانتی کند و تا راه اندازی کامل همه چیز را به خوبی بررسی کنید.

باتشکر پمپکو