نوشته‌ها

محاسبه و طراحی بوستر پمپ آتش نشانی

محاسبه و طراحی بوستر پمپ آتش نشانی   سیستم آتش نشانی برای بررسی سیستم آتش نشانی پروژه ابتدا بایستی به دستورالعمل سازمان آتش نشانی در مورد سیستمهای اعلام و اطفا حریق توجه نمود. زمانی که پروژه جهت ثبت دستور نقشه به شهرداری می رود یک …

چگونگی انتخاب بوستر پمپ

انتخاب و محاسبه بوستر پمپ برای ساختمان: در این مقاله محاسبه و انتخاب بوستر پمپ آبرسانی که اکثرا با روش های تخمینی بدست می آورند، به صورت دقیق و علمی آورده شده است: برای انتخاب بوستر پمپ به دو مولفه هد و دبی نیاز داریم تا با استفاده از آن و رجو…

بوستر پمپ

 بوستر پمپ یكی از مشكلاتی كه در سیستم های آب شهری و آب مصرفی ساختمانها وجود دارد، تنظیم فشار آب پمپ شده به لوله ها می باشد. با توجه به اینكه میزان مصرف آب دائماً در حال تغییر است و هیچگونه الگوی خاصی برای مصرف وجود ندارد، لذا در سیستمهای پم…